Što se očekuje od maturanta i koja su područja matematike koja će biti na maturi?

Očekivanja:

•upotrebljavati matematički jezik tijekom čitanja, interpretiranja i rješavanja zadataka
• očitavati i interpretirati podatke zadane u analitičkome, tabličnome i grafičkome obliku ili riječima te u navedenim oblicima jasno, logično i precizno prikazivati dobivene rezultate
• matematički modelirati problemsku situaciju, naći rješenje te provjeriti ispravnost dobivenoga rezultata
• prepoznati i upotrebljavati vezu između različitih područja matematike
• upotrebljavati različite matematičke tehnike tijekom rješavanja zadataka
• upotrebljavati džepno računalo.

Područje matematike:

Postotni udio pojedine ispitne cjeline odnosi se na postotak ukupnoga broja bodova. Moguće odstupanje udjela pojedine cjeline iznosi ±5 %. Ispit iz Matematike na osnovnoj razini sadrži 28 zadataka podijeljenih prema tipovima zadataka u dvije ispitne cjeline.

Od područja ispitivanja na višoj razini najzastupljenije će biti :
Brojevi i algebra 22 %
Funkcije 22,5 %
Jednadžbe i nejednadžbe 22,5 %
Geometrija 33 %
Ispit iz Matematike na višoj razini sadrži 30 zadataka podijeljenih prema tipovima zadataka u tri ispitne cjeline.

Koliko je dostupno vremena za rješavanje ispita iz matematike na maturi?

Za rješavanje tih zadataka pristupnici osnovne imaju 150 minuta, a maturanti na višoj 180 minuta. Uslučaju fizičkih ili psihičkih smetnji pojedini maturanti s posebnim potrebama mogu podnijeti zahtjev za produljenje pisanja i do 300 minuta.

Koliki je maksimalan broj bodova koji se može ostvariti?

Maksimalan broj bodova koje je moguće ostvariti na B razini je 40, a na A razini 60.

Koji pribor je dopušteno koristiti prilikom rješavanja?

1. Na ispitu iz Matematike dopušteno je korištenje kemijske olovke kojom se piše plavom ili crnom bojom. Od geometrijskog pribora dopuštena je upotreba jednog ravnala (ili jednog trokuta), a nije dopuštena upotreba kutomjera i šestara.
2. Potrebno je džepno računalo tzv. znanstveni kalkulator koji se može upotrebljavati tijekom cijelog ispita.
3. Knjižica s formulama potrebnim za rješavanje ispita sastavni je dio ispitnoga materijala
4 . Pristupnicima nije dopušteno donijeti niti upotrebljavati nikakve druge listove s formulama.


Koji je izgled ispita i način rješavanja?

Ispitna knjižica

Pristupnici dobivaju sigurnosnu vrećicu u kojoj je ispitna knjižica, knjižica s formulama, list za odgovore i list za koncept. Ispitna knjižica je jedinstvena, obuhvaća sve ispitne cjeline te pristupnici mogu sami odrediti redoslijed rješavanja zadataka. Od pristupnika se očekuje da pozorno pročitaju upute koje će slijediti tijekom rješavanja ispita. Uz sve vrste zadataka priložena je uputa za rješavanje. Čitanje ovih uputa je bitno jer je u njima naznačen i način obilježavanja točnih odgovora.

Označavanje točnih odgovora

Zadatke višestrukoga izbora pristupnici rješavaju obilježavanjem slova točnoga odgovora između četiriju ponuđenih. Slova točnih odgovora obilježavaju se znakom X. Ako u zadatcima višestrukoga izbora pristupnik obilježi više od jednoga odgovora, zadatak će se bodovati s 0(nula) bodova bez obzira na to što je među obilježenima i točan odgovor.
U zadatcima kratkoga odgovora pristupnici upisuju odgovor na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici. U zadatcima produženoga odgovora, koje sadrži isključivo viša razina ispita, pristupnici trebaju prikazati postupak rješavanja te upisati odgovor i postupak na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici.
Za rješavanje zadataka pristupnici mogu upotrebljavati list za koncept, ali moraju,u skladu s navedenim uputama, prepisati ono što se od njih traži na list za odgovore, odnosno u ispitnu knjižicu.

Koji su savjeti za uspješno polaganje ispita?

Uspjeh na ispitu iz ovog predmeta uvjetuje dobra upoznatost s načinom ispitivanja. Pristupnicima NCVVO savjetuje proučavanje opisa ispitnih cjelina te primjera zadataka rješavanjem oglednoga primjera ispita i već provedenih ispita.

Uz to, tijekom ispita trebali bi pozorno pročitati uputu i tekst svakoga zadatka, a u zadatcima višestrukoga izbora pozorno označiti odgovore na listu za odgovore. U zadatcima produženoga odgovora važno je prikazati i postupak rješavanja jer se on boduje.

Rezultati državne mature 2019 matematika?

Maturu je ukupno prijavilo oko 34.600 učenika.

Matematika A razina

Samo 58 posto učenika strukovnih škola uspjelo je s pozitivnom ocjenom proći ispit matematike na višoj (A) razini znanja, dok je prolaznost gimnazijalaca 79 posto.
Prema neslužbenim podacima, samo 396 učenika dobilo je ocjenu odličan iz A razine matematike

Matematika B razina

Nanižoj razini matematike (B) prolaznost među gimnazijalcima je 79 posto, a međustrukovnjacima 71 posto. Ocjenu odličan dobilo je 372 učenika.