Matura iz matematike 2021

Ovogodišnja državna matura 2021. posebna je po mnogim stvarima.

Godina, ovakva kakva je, otežati će poprilično maturantima savladavanje znanja u svim predmetima.

Hibridni modeli nastave, online nastava na daljinu i ostali oblici sigurno su utjecali na usvajanje znanja, kako maturanata, tako ostalih srednjoškolaca i osnovnoškolaca.

No s druge strane nadolazeći ispiti i državna matura 2021. sigurno neće biti lakši.

Koja je struktura ispita iz predmeta kojeg polažete, koliko će ispit vremenski trajati i koliko zadataka morate riješiti, koje gradivo morate pripremiti i naučiti za maturu, a koje ne, što od pribora ponijeti sa sobom na ispite – samo su neka od pitanja čije odgovore možete pronaći u ispitnim katalozima za državnu maturu 2020./2021.

Katalog za maturu iz matematike za 2021. godinu možete pronaći na linku , a mi ćemo ovdje istaknuti i prokomentirati najvažnije točke za uspješno polaganje mature iz matematike. Naime, zadaci na maturi će biti raspoređeni iz četiri velike cjeline u omjerima kao što je dano u slici ispod

Tablica bodovanja

Dakle, iako je moguće malo odstupanje od pojedinih cjelina do 5%, maturanti bi se trebali fokusirati na vježbanje cjelina koje se po udjelima najzastupljenije ovisno o njihovom odabiru razine na maturi.

Donosimo analizu za obe razine mature te udjelima cjelina koje će se ispitivati u njima.

Matura iz matematike b razina 2021.

U ovoj cjelini dijelovi koji će se očekivati od maturanata su : skupovi brojeva ; elementarno računanje; postotci i omjeri; algebarskiizrazi i algebarski razlomci; mjerne jedinice.

Funkcije

Ispitivati će se: linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10.

Jednadžbe i nejednadžbe

Ispitivati će se se elementarna geometrija likova u ravnini ;prizma, piramida, valjak, stožac, kugla; koordinatni sustav na pravcu i uravnini; jednadžba pravca.

Sljedeća slika govori o omjeru tipova zadataka te o omjeru bodovanja za svaki sljedeći tip.

Razlikujemo zadatke višestrukog izbora te zadatke kratkog odgovora.

B-razina tablica

Ukoliko ste u nedoumici koju razinu mature upisati pronaći na našem članku.

Međutim, ako i dalje niste sigurni u svoj izbor, predavači iz Pascala će vam pomoći u tom odabiru budući da će moći pratiti vaš razvoj u usvajanju matematike kroz cikluse u koje se prijavite.

Matura iz matematike A razina 2021.

Uz sve navedeno iz B razine mature sada ćemo navesti dodatne stvari koje se očekuju od maturanata na višoj razini mature.

Brojevi i algebra

Malo kompliciraniji zadaci koji uključuju elementarno računanje, algebarske razlomke te omjere i postotke.

Funkcije

Pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima; linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugog korijena,polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija,trigonometrijske funkcije; nizovi; derivacija funkcije.

Jednadžbe i nejednadžbe

Uz navedene jednadžbe i nejednadžbe prije potrebno je savladati: kvadratne nejednadžbe; jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima i kvadratnim korijenom; jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe; eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe;trigonometrijske jednadžbe; sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi.

Geometrija

Odnosi među geometrijskim objektima u prostoru;trigonometrija pravokutnog trokuta i raznostraničnog trokuta; vektori; krivulje drugog reda (parabola, elipsa i hiperbola)
Sada ćemo reći nešto više o tipovima zadataka.

A-razina bodovanje

Za razliku od niže razine mature pojavljuju se zadaci produženog odgovora koji uzimaju udio od 27 % ukupnih bodova.

Informacije kao što su pragovi prolaznosti na državnoj maturi pronađite na ovom linku.

Najčešća pitanja na državnoj maturi iz matematike ćete pronaći ovdje.

Za kraj donosimo važne savjete koji će vam pomoći u pripremanju državne mature iz matematike 2021. Pripreme iz matematike koje će održavati u Pascala temelje se na novoj analizi posebno za ovu godinu mature. Naime, broj sati koji će biti obrađeni u svakom ciklusu biti će posložen u omjeru kao što se odnose cjeline gradiva koje će biti vrednovane bilo za višu ili nižu razinu mature. Dok broj riješenih zadataka ovisno o razini za koju se prijavite bit će prilagođen ovisno o tipovima koji se traže. Ovakav princip rada rezultirati će boljim rezultatima na državnoj maturi iz matematike.